fbpx

NEXGARD SPECTRA 2-60 kg

22.90лв.35.90лв.

За третиране на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета, превенция на дирофилариоза и третиране на опаразитяване със стомашно-чревни нематоди.

Код: Няма Категория:

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка дъвчаща таблета съдържа активни субстанции:

NEXGARD SPECTRA Afoxolaner (mg)

Milbemycin oxime (mg)

дъвчащи таблети за кучета 2-3.5 kg

9.375

1.875

дъвчащи таблети за кучета >3.5-7.5 kg

18.75

3.75

дъвчащи таблети за кучета >7.5-15 kg

37.50

7.50

дъвчащи таблети за кучета >15-30 kg

75.00

15.00

дъвчащи таблети за кучета >30-60 kg

150.00

30.00

Червени до червено-кафяви кръгли таблети (таблети за кучета 2-3.5 kg) unu правоъгълни (таблети за кучета >3.5-7.5 kg, таблети за кучета >7.5-15 kg, таблети за кучета >15-30 kg u таблети за кучета >30-60 kg).

  1. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За третиране на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета, когато е показана едновременна превенция на дирофилариоза и/ или третиране на опаразитяване със стомашно-чревни червеи.

Третиране при опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis u С. canis) npu кучета. 18 Третиране при опаразитяване с кърлежи (Dermacentor reticulatus, lxodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) npu кучета.

Бълхите и кърлежите трябва да се закачат за гостоприемника и да се хранят за да бъдат изложени на въздействието на активните субстанции.

Третиране на опаразитяване с възрастни форми на гастроинтестинални червеи от следните видове: кръгли червеи (Toxocara canis u Toxascaris leonina), анкилостоми (Ancylostoma caninum u Ancylostoma braziliense) u трихуриди (Trichuris vulpis).

Профилактика на дирофилариоза (Dirofilaria immitis napau) чрез ежемесечно третиране.

  1. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

  1. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При клинични проучвания, няма сериозни неблагоприятни реакции, които се дължат на комбинация от афоксоланер и милбемицин оксим. Неблагоприятните реакции като: повръщане, диария, липса на енергия, намален апетит и сърбеж не са често наблюдавани. Тези събития обикновено са самоограничаващи се и с кратка продължителност.

Честотата на неблагоприятните реакциисе определя чрезследната класификация: – много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) – чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни) – не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни) – редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни) – много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

  1. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

  1. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

За перорално приложение.

19

Доза:

Ветеринарномедицинския продукт трябва да се прилага в съответствие със следната таблица:

Телесна маса (kg) на кучето

Брой и концентрация на таблетата за приложение

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg

NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg

NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg

NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg

NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg

2-3.5

1

>3.5-7.5

1

>7.5-15

1

> 15-30

1

>30-60

1

За кучета над 60 kg, да се приложи подходяща комбинация от дъвчащи таблети. Метод на прилагане:

Дъвчащите таблети са вкусни за повечето кучета. Ако кучето не приема таблетите директно, те може да се приложат с храната.

Схема на третиране: Схемата за третиране трябва да бъде базирана на диагноза от ветеринарен лекар и местната епизоотична обстановка.

NEXGARD SPECTRA може да се използва като част от сезонното третиране за бълхи и кърлежи (заменяйки третирането с продукти само срещу бълхи и кърлежи ) при кучета с едновременно диагностицирани гастроинтестинални червеи. Еднократното третиране е ефективно за третиране на гастроинтестинални червеи.

Ефикасността на третирането срещу инфестации с бълхи и кърлежи е с продължителност един месец. Допълнителни третирания могат да бъдат показани през сезона на бълхи и кърлежи. Попитайте вашия ветеринарен лекар как да продължите третирането за бълхи и кърлежи.

Дирофиларии:

NEXGARD SPECTRA убива ларвите на Dirofilaria immitis (дирофилариоза) до един месец след предаването им от комари. Следователно продуктът трябва да се прилага на редовни месечни интервали, през този период от годината, когато комарите са налице, стартирайки от месеца след първото им очаквано появяване. Третирането трябва да продължи до 1 месец след последната опасност от ухапване от комари. За систематично третиране се препоръчва, да се прилага на един и същи ден или дата всеки месец.

Когато се заменя друг продукт в програма за превенция на дирофилариоза, първото третиране c NEXGARD SPECTRA трябва да започне от датата на която е трябвало да се прилага предходния продукт. Кучетата, които живеят в ендемични за дирофилариоза райони (където има налична дирофилариоза), или такива, които са пъryвали до ендемични зони могат да бъдат инфектирани с възрастни форми на дирофилария.

Няма установен терапевтичен ефект срещу възрастни форми на Dirofilaria immitis. Поради това се препоръчва всички кучета навършили 8 месеца или повече, които живеят в ендемични за дирофилариоза райони, да бъдат изследвани за наличието на дирофилариозно заразяване преди да се третират с продукт за превенция. 20

  1. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблетите са дъвчащи и вкусни за повечето кучета. Ако кучето не приема таблетата директно може да се даде с храната.

  1. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

  1. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Съхранявайте блистера във външната опаковка с цел предпазване от светлина. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета след Годен до:.

  1. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: Бълхите и кърлежите трябва да са започнали да се хранят от гостоприемника преди да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция афоксоланер; следователно риска от предаване на заболявания предавани от бълхи и кърлежи не може да бъде изключен. Паразитна резистентност към всеки клас паразитициди може да се развие след честата, повтаряща се употреба на продукт от този клас. Следователно, използването на този продукт трябва да се адаптира за всеки отделен случай и на местната информация свързана със стаryса на заболяването, включително текущата чувствителност на целевите видове към активните субстанции, с цел ограничаване възможността за бъдещ избор за резистентност.

Превенцията на дирофилариозат е от решаващо значение. За да се сведе до минимум рискът от селективна резистентност, се препоръчва кучетата да бъдат проверени за циркулиращи антигени и кръвни микрофиларии в началото на всеки сезон на превантивно лечение. Трябва да се третират само негативните животни. Специални предпазни меркиза животните при употребата на продукта:

При пипса на достатъчно данни, третирането на кученца, под 8 седмична възраст и кучета с телесна маса по-малко от 2 kg, трябва да се базира на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

В райони където дирофилариозата е разпространена, кучетата трябва да бъдат изследвани за наличието на дирофилариоза преди прилагането на NEXGARD SPECTRA. no преценка на ветеринарния лекар, Заразените кучетд трябвд да бъдат лекувдни с адултоцид За премдхване възрдстните форми на дирофилария. NEXGARD SPECTRA не е показан за премахване на микрофиларии от позитивни кучета. Препоръчаната доза трябва да бъде строго спазвана при коли и подобни породи.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: – Този продукт може да предизвика стомашно-чревни смущения, ако бъде погълнати. – Съхранявайте таблетите в блистерната опаковка, а блистера във външната опаковка. – При случайно поглъщане, особено при деца, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави пистовката за употреба или етикета на продукта. – Измийте ръцете след употреба.

21 Бременност: Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за родилни проблеми ипи някакви неблагоприятни ефекти върху репродуктивната способност при мъжки или женски кучета. Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация и при развъдни кучета. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Милбемицин Оксим е субстрат За Р-гпикопротеин (P-gp) u поради това може да взаимодейства с други P-gp субстрати (Ндпример, дигоксин, доксорубицин) или други макроциклични лактони. Следователно едновременното печение с други P-gp субстрати може да доведе до повишена токсичност. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при здрави кученца на осем-седмична възраст, след 6 третирания с до пет пъти над максималната доза.

  1. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Афоксоланер е инсектицид и акарицид, принадлежащ към семейството на изоксазолина. ТОй е активен срещу възрдстни бъпхи, Какт0 и срещу няколко видове кърлежи кат0 Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus u D.variabilis, lxodes Ricinus u 1.scapularis, АтЫуотта americanum u Haemaphysalis 10ngicornis.

Афоксоланер убива бълхите, преди производството на яйца и по този начин предотвратява риска от опаразитяване на домакинствата. Може да се използва като част от стратегията за лечение и контрол на алергичен дерматит (FAD). Милбемицин оксим е противопаразитен ендектоцид, принадлежащи към Групата на макроцикличните лактони. Той е активен срещу няколко нематоди като: кръгли червеи (Toxocara canis u Toxascaris leonina), анкилостоми (Ancylostoma caninum and Ancylostoma braziliense), трихуриди (Trichuris vulpis) u Dirofilaria immitisnapви. За всяка концентрация, дъвчащите таблети са налични в следните опаковки: Кутия с 1 термоформован блистер съдържащ 1, 3 или б дъвчащи таблети. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Допълнителна информация

Килограми

02-03,5 кг, 03,5-07,5 кг, 07,5-15 кг, 15-30 кг, 30-60 кг

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „NEXGARD SPECTRA 2-60 kg“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button