ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВЕТ ХОУМ“ ЕООД,

ЕИК: 205220205

VETFAMILYBG.COM/„ВЕТ ХОУМ”

В сила от 20 септември 2021 г.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ВЕТ ХОУМ” ЕООД, наричано по-долу „ВЕТ ХОУМ” от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Клиенти) – VETFAMILYBG.COM, от друга.

„ВЕТ ХОУМ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205220205, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. „Никола Петков“, бл. 52, ет. 5, ап. 30, имейл адрес: https:vetfamilybg.com, телефон за връзка: +359 878 222 414.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ВЕТ ХОУМ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ВЕТ ХОУМ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и „ВЕТ ХОУМ”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „ВЕТ ХОУМ” EООД договор. Такива данни са имена, телефон, адрес, имейл.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайтvetfamilybg.com и всички негови подстраници.

Потребител –  е всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по този договор при общи условия действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Стока – материално благо, продукт, произведен с цел задоволяване на определени нужди и потребности на хората, и което може да бъде продадено на пазара.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от ВЕТ ХОУМ във връзка с особеностите на Услугите по отношение на типа и режима на предоставяне. Потребителят се съгласява, че бъдещата комуникация с ВЕТ ХОУМ може да се осъществява и с помощта на електронна поща.

(2) За всяка отделна Услуга ВЕТ ХОУМ определя условията на предоставяне, описани на съответните страници на Сайта. При ползване на Услугите Потребителят следва да се съобразява с настоящите Общи условия, както и с конкретните условия за предоставяне на всяка услуга.

(3) Потребителят се задължава при ползване на Сайта:

1. да не извършва злоумишлени действия и да не предизвиква поведение, което би представлявало престъпление или административно нарушение или би довело до гражданска отговорност или по друг начин би накърнило закон.

2. да уведомява незабавно ВЕТ ХОУМ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

3. да не се намесва умишлено или не в правилното действие на системата, включително, но не само да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите потребители;

4. да уведоми незабавно ВЕТ ХОУМ, ако смята че съдържанието на Сайта или предоставяните Услуги нарушават закон или приложимо право;

5. да уведоми незабавно ВЕТ ХОУМ, ако смята че съдържанието на Сайта е обидно за него или нарушават неговите или на трети лица права;

(4) ВЕТ ХОУМ може да осигури публикуване на Сайта на банери и хипервръзки, сочещи към други Интернет страници и ресурси. Доколкото ВЕТ ХОУМ няма обективната възможност и задължението и не контролира тези Интернет страници и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите, разположени на тези Интернет страници и ресурси. ВЕТ ХОУМ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

(5) ВЕТ ХОУМ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютъра на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

На Сайта Потребителите имат възможност да подадат запитване с цел консултация относно сключване на договор за предлаганите от „ВЕТ ХОУМ” услуги.

ПОДАВАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ВЕТ ХОУМ”, за да подадат запитване за консултация относно сключване на договор за предлаганите от „ВЕТ ХОУМ” услуги.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

Чл. 2. (1) Потребителите имат възможност да заявяват покупката на предлаганите от „ВЕТ ХОУМ“ ветеринарно-медицински стоки, използвайки интерфейса на подстраница – https://vetfamilybg.com/shop/

За завършване на поръчката, потребителят въвежда следните данни:

 1. имейл адрес;
 2. собствено име и фамилия;
 3. телефонен номер;
 4. адрес за доставката;

      (2) „ВЕТ ХОУМ” има право да откаже да сключи договор с некоректен Клиент.

(3) „ВЕТ ХОУМ” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на „ВЕТ ХОУМ”
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо „ВЕТ ХОУМ”.

ЦЕНИ

Чл. 3 (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „ВЕТ ХОУМ”  към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 5. „ВЕТ ХОУМ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 7. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки чрез  наложен платеж.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 8. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ВЕТ ХОУМ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „ВЕТ ХОУМ” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „ВЕТ ХОУМ” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ВЕТ ХОУМ” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ВЕТ ХОУМ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) „ВЕТ ХОУМ” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ВЕТ ХОУМ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „ВЕТ ХОУМ”  е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ВЕТ ХОУМ” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 9. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 10. „ВЕТ ХОУМ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 11. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

(3) Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

2.   несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

Чл. 12. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(3) При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(4) Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(5) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(6) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1.      касова бележка или фактура;

2.      протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3.      други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

(8) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(9) Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(10) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(11) Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(12) Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

(13) Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(14) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(15) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(16) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1.      разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума

2.      намаляване на цената.

(15) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(16) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(17) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 13. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ВЕТ ХОУМ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ВЕТ ХОУМ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ВЕТ ХОУМ ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ВЕТ ХОУМ”, „ВЕТ ХОУМ” ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ВЕТ ХОУМ”.

Чл. 14. (1) „ВЕТ ХОУМ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „ВЕТ ХОУМ”  си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ВЕТ ХОУМ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) „ВЕТ ХОУМ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

(2) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ВЕТ ХОУМ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(3) Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

(4) Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 16. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) „ВЕТ ХОУМ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ВЕТ ХОУМ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 17. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЗЛОНАМЕРЕН СОФТУЕР

Чл. 18. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от „ВЕТ ХОУМ“ услуги да не зарежда, да не предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

Чл. 19. Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

Чл. 20. При неспазване на изискванията на този член, ВЕТ ХОУМ има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

ЛИЧНИ ДАННИ. ЗАЩИТА

Чл. 21. Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които ВЕТ ХОУМ генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на ВЕТ ХОУМ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на ВЕТ ХОУМ, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политика за защита на личните данни, която е публикувана на интернет страницата www.cuartz.tv.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „ВЕТ ХОУМ“ ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ВЕТ ХОУМ” и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

______________________________

СИМЕОН ФИЛИПОВ МАДЖАРОВ

Управител на „ВЕТ ХОУМ“ ЕООД